Công tác Đảng

Tạo chuyển biến cơ bản, vững chắc trong công tác tổ chức xây dựng Ðảng

Tạo chuyển biến cơ bản, vững chắc trong công tác tổ chức xây dựng Ðảng

(ĐCSVN) - Ngày 23/3, tại TP.Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2010, triển khai nhiệm vụ 2011. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Hội nghị. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang tại Hội nghị này.

...Hôm nay, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến dự Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Ðảng năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức, trước hết, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu dự Hội nghị và đội ngũ những người làm công tác tổ chức xây dựng Ðảng trong cả nước những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

...Năm 2010 vừa qua là năm cuối thực hiện Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001-2010 và là năm Ðảng ta tổ chức đại hội đ��ng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng, các cơ quan làm công tác tổ  chức  xây  dựng  Ðảng đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện và hoàn thành một khối lượng lớn công việc: Ðã tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng các cấp chuẩn bị và chỉ đạo thực hiện tốt các công việc liên quan đến lĩnh vực tổ chức, nhân sự, góp phần quan trọng vào thành công tốt đẹp của đại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội XI của Ðảng.  Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp có một số đổi mới, dân chủ hơn, tình hình nội bộ của các đảng bộ trước đại hội ít vấn đề phức tạp hơn so với một số nhiệm kỳ trước đây. Việc thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy, mở rộng dân chủ trực tiếp trong Ðảng, đạt được kết quả bước đầu.

Các lĩnh vực công tác tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; bổ sung, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc của các cơ quan đảng, nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị; công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, thực hiện chính sách cán bộ; củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được triển khai thực hiện tích cực, đạt một số kết quả tốt. Những kết quả đạt được của công tác tổ chức xây dựng Ðảng đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước năm 2010 và cả nhiệm kỳ vừa qua.

Thay mặt Bộ Chính trị,  Ban Bí thư, tôi đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Ðảng trong cả nước đã đạt được năm 2010 và những năm vừa qua.
...Khẳng định những nỗ lực và kết quả đã đạt được là rất cần thiết nhưng đồng thời chúng ta cũng cần phải nghiêm túc thấy rằng công tác tổ chức xây dựng Ðảng trong năm 2010 và cả nhiệm kỳ khóa X vừa qua vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm cần phải được khắc phục. Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương trình Ðại hội XI của Ðảng và Báo cáo của Ban Tổ chức T.Ư tại Hội nghị này cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém với thái độ hết sức nghiêm túc, ý thức tự phê bình và phê bình cao, đó là: Tổ chức của một số cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị- xã hội chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ chưa thật rõ ràng. Việc đổi mới một số mặt của công tác cán bộ còn chậm, công tác cán bộ thiếu tầm nhìn xa; thiếu cơ chế, chính sách cụ thể để thực sự phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, phát hiện và sử dụng người có đức, có tài; thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi và các chuyên gia đầu ngành, cán bộ có trình độ cao, có khả năng dự báo, xử lý tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển và quản lý cán bộ vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém kể cả cán bộ cấp cao. Công tác giám sát, quản lý cán bộ các cấp hiệu quả thấp. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thiếu tự giác rèn luyện, phấn đấu, nhưng chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy huân chương chưa được khắc phục. Công tác cán bộ nữ được quan tâm hơn nhưng kết quả còn hạn chế. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở nhiều nơi còn yếu, chưa làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, chậm phát hiện, ngăn ngừa sai phạm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Công tác tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước vẫn còn có điểm chưa phù hợp với chức năng nhiệm vụ; tổ chức cơ sở đảng trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước trống vắng và yếu kém kéo dài chưa có giải pháp khắc phục. Công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, sinh hoạt đảng chưa nền nếp; tự phê bình và phê bình ở các cấp còn yếu, tính chiến đấu thấp. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên hằng năm vẫn còn hình thức, chưa phản ánh đúng thực chất. Chính sách cán bộ chưa tạo được động lực để phát huy năng lực, cổ vũ ý chí phấn đấu vươn lên, sự tận tụy, gắn bó của cán bộ với công việc. Trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, việc tham mưu ban hành chính sách sử dụng và quản lý cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị còn chậm, có biểu hiện né tránh, thiếu tính chiến đấu; xem xét vấn đề chính trị  hiện nay còn lúng túng. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc chưa nhiều, còn hạn chế trong việc phát huy trí tuệ cấp ủy viên các cấp trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của Ðảng, của đất nước, còn e dè, không mạnh dạn chất vấn lãnh đạo trong cấp ủy các cấp, cả dân chủ và giữ gìn kỷ cương có mặt còn hạn chế.  Trong những hạn chế, yếu kém nêu trên của công tác tổ chức, cán bộ, nhiều hạn chế, yếu kém không chỉ riêng của năm 2010 hay nhiệm kỳ khóa X mà nó còn được phát hiện từ nhiều nhiệm kỳ Ðại hội trước nhưng vẫn chưa được khắc phục, vả lại, có mặt còn nghiêm trọng, phức tạp hơn. Những hạn chế, yếu kém này đã làm giảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả  quản lý của các cơ quan nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ  quốc và các đoàn thể nhân dân, ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị, gây tâm tư ngay trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và làm giảm lòng tin của nhân dân vào Ðảng, Nhà nước; ngay từ Ðại hội VI của Ðảng đã có đánh giá những hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức, cán bộ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực khác của Ðảng, của đất nước nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục căn bản, chưa quan tâm đúng mức, đúng tầm việc tăng cường, nâng cao chất lượng các cơ quan tham mưu của Ðảng các cấp.

...Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng đã thành công tốt đẹp. Ðại hội đã thảo luận và thông qua những văn kiện rất quan trọng, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước và công tác xây dựng đảng trong những năm tới; trong đó, có rất nhiều nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng. Cùng với toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, các cơ quan và đội ngũ làm  công tác tổ chức xây dựng đảng có trách nhiệm và vai trò rất quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng nói chung và là lực lượng trực tiếp tham mưu giúp cấp ủy đảng các cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng mà Ðại hội đã đề ra. Tôi cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 của Ban Tổ chức Trung ương đề ra, đồng thời nêu và nhấn mạnh thêm một số vấn đề để chúng ta thống nhất nhận thức và tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới.
Năm 2011 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội, các cơ quan và cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Ðảng phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2011 và trong cả nhiệm kỳ để tham mưu giúp cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Ðảng được nêu trong Cương lĩnh, Ðiều lệ,  Báo cáo chính trị và Nghị quyết Ðại hội, khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trong Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương đã được Ðại hội thông qua; cụ thể là:

Một là, cần nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Ðảng và hệ thống chính trị; xác định rõ mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, tránh trùng lặp, chồng chéo, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả; giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị tổng kết việc thực hiện sáp nhập một số ban, bộ, ngành Trung ương theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X); tổng kết về mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của tổ chức đảng trong các cơ quan hành chính, các doanh nghiệp, của các đảng đoàn, ban cán sự đảng và đảng ủy khối để có chủ trương phù hợp. Củng cố, kiện  toàn, nâng cao chất lượng các cơ quan tham mưu và đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu của Ðảng đúng tầm, nhất là ở Trung ương, cấp tham mưu chiến lược. Giúp cấp ủy phát hiện, chỉ đạo kiện toàn, củng cố những tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội yếu kém, mất đoàn kết nội bộ, không hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Hai là, tham mưu cho cấp ủy đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ; đổi mới tư duy, cách  làm, thật sự phát huy dân chủ, khách quan, công tâm, khắc phục cho được những yếu kém, khuyết điểm trong từng khâu của công tác cán bộ, và bản thân cơ quan và cán bộ làm công tác cán bộ. Xây dựng và thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách, quy định về phát hiện, đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thật sự trọng dụng những người có đức, có tài, có uy tín và tín nhiệm cao với nhân dân. Làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, từ quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Ðảng, Nhà nước, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược tới cán bộ các cấp, các ngành, các địa phương. Ðánh giá và sử dụng đúng cán bộ phải trên cơ sở tiêu chuẩn của từng chức danh,  lấy hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của nhân dân, của đơn vị làm thước đo chủ yếu. Không bổ nhiệm cán bộ không đủ đức, đủ tài, quan liêu tham nhũng, lãng phí, cơ hội chủ nghĩa, giỏi luồn lách, có nhiều dư luận xấu trong nhân dân. Xây dựng  quy định, quy trình cho thôi chức, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; có cơ chế hữu hiệu để kịp thời thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, bị nhân dân chê trách, không hoàn thành nhiệm vụ, uy tín giảm sút. Có cơ chế phát hiện, xử lý nghiêm và kịp thời những trường hợp chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đội ngũ chuyên gia đầu ngành, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, luân chuyển cán bộ theo quy hoạch, khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín và tình trạng luân chuyển mang tính hình thức chứ không coi đó là phương thức đào tạo, rèn luyện cán bộ hoặc tăng cường sự  lãnh đạo cho cấp dưới. Nghiên cứu ban hành, thực hiện các chính sách đãi ngộ hợp lý, thỏa đáng với những cán bộ tài năng, gắn bó với công việc, có nhiều đóng góp, cống hiến. Xây dựng được đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, số lượng và cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển, đáp ứng yêu cầu của Ðảng, của đất nước trong giai đoạn mới.

Ba là, tiếp tục tham mưu, giúp cấp ủy củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng, tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt của các tổ chức cơ sở đảng; sắp xếp tổ chức đảng trong tập đoàn, tổng công ty nhà nước cho phù hợp; hướng dẫn phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của tổ chức đảng ở cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố những tổ chức cơ sở đảng yếu kém, nội bộ mất đoàn kết, không thực hiện được vai trò  hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Tham mưu, giúp cấp ủy đổi mới và tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên, phát huy tính tiền phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo của đội ngũ đảng viên trong mọi vị trí, lĩnh vực công tác. Kiên quyết đưa ra khỏi đảng những người  không đủ tư cách đảng viên, đồng thời với không ngừng bổ sung cho đảng những người ưu tú trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ. Tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện Quy định của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về đảng viên làm kinh tế tư nhân để tiếp tục thực hiện tốt hơn chủ trương này của Ðảng.

Xây dựng Ðảng phải đồng thời làm tốt công tác bảo vệ Ðảng; bảo vệ Cương lĩnh, Ðiều lệ, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ðảng, bảo vệ quan điểm, đường lối của Ðảng; bảo vệ tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Phải sớm nghiên cứu, ban hành và thực hiện chính sách sử dụng và quản lý cán bộ có vấn đề lịch sử chính trị; giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng. Ðặc biệt phải nắm và giải quyết tốt vấn đề chính trị hiện nay; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, 'tự diễn biến' trong cán bộ, đảng viên; kịp thời đưa ra khỏi Ðảng những phần tử cơ hội chính trị, vi phạm nghiêm trọng Cương lĩnh, Ðiều lệ Ðảng. Ðây là vấn đề hết sức quan trọng trong tình hình hiện nay.

Bốn là, các cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng cần tham mưu giúp cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng. Tập trung rà soát, hoàn chỉnh, ban hành mới, xây dựng đồng bộ hệ thống các quy chế, quy định, quy trình công tác để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Ðảng, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật, tính chủ động, sáng tạo, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Ðẩy mạnh cải cách hành chính trong Ðảng. Ðổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Ðảng từ Trung ương đến địa phương, cơ sở. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ lãnh đạo tập thể, đồng thời với phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Ðổi mới cách ra nghị quyết, tổ chức thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết của Ðảng; giảm bớt giấy tờ, hội họp; sâu sát thực tế cơ sở; nói đi đôi với làm.

Cuối cùng, cùng với các nhiệm vụ trên, ngay trước mắt, các đồng chí cần tập trung tham mưu giúp cấp ủy sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ sau Ðại hội đảng các cấp, thực hiện chu đáo các chế độ, chính sách đối với các đồng chí lớn tuổi không tham gia cấp ủy nghỉ hoặc chờ nghỉ theo chế độ; tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; tiến hành quy trình công tác nhân sự các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương. Ban Tổ chức Trung ương còn phải tập trung chuẩn bị tốt dự thảo Quy định thi hành Ðiều lệ Ðảng vừa được Ðại hội XI thông qua để trình Bộ Chính trị ban hành, góp phần sớm đưa Nghị quyết Ðại hội đi vào cuộc sống.

... Trong năm 2011 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng đảng hết sức nặng nề, đòi hỏi Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng đảng trong cả nước phải nỗ lực phấn đấu cao, giữ vững nguyên tắc, khắc phục nể nang, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối, phương pháp làm việc, năng động, sáng tạo và thường xuyên nâng cao trình độ về mọi mặt, sâu sát thực tiễn, tham mưu đắc lực cho Trung ương và cấp ủy các cấp, tạo chuyển biến cơ bản, vững chắc trong công tác tổ chức xây dựng Ðảng. Ðể thực hiện được yêu cầu đó, trước hết và hết sức quan trọng là phải củng cố kiện toàn ngay các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Ðảng, xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của từng tổ chức, từng chức danh cán bộ, công chức. Phải chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ phải là những đồng chí có lập trường chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, trung thành, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, có lối sống giản dị, lành mạnh, gắn bó với đồng chí, đồng bào, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có năng lực và trình độ chuyên môn phù hợp với công việc, thấu hiểu được cái tâm, cái tầm của người cán bộ. Tôi cũng đề nghị các cấp ủy và tổ chức đảng, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy, bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng các cơ quan hết sức quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan làm công tác xây dựng Ðảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

...Ðất nước ta đang đứng trước thời cơ mới nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức. Với sự quyết tâm cao của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng năm 2011 đất nước ta sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được nhiều kết quả to lớn, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Với niềm tin đó, tôi chúc Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, xây dựng Ðảng trong cả nước phát huy truyền thống hơn 80 năm của Ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta...