Thông báo

Quyết định số 386/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Giao cho bà Phan Thị Thanh - Phó Trưởng Phòng Khoa h���c và HTQT giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Phòng, Phụ trách Phòng Khoa học và HTQT, từ ngày 01/10/2019

02/10/2019 23 0 0 0

Quyết định số 386/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Giao cho bà Phan Thị Thanh - Phó Trưởng Phòng Khoa học và HTQT giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Phòng, Phụ trách Phòng Khoa học và HTQT, từ ngày 01/10/2019

Quyết định số 385/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Thiều - Phó Trưởng BM Cây thực phẩm giữ chức vụ Phó Trưởng BM Cây thực phẩm và Nông nghiệp CNC, từ ngày 01/10/2019

02/10/2019 28 0 0 0

Quyết định số 385/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Thiều - Phó Trưởng BM Cây thực phẩm giữ chức vụ Phó Trưởng BM Cây thực phẩm và Nông nghiệp CNC, từ ngày 01/10/2019

QĐ 384/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Minh Chánh - Phó Trưởng, Phụ trách BM SL, SH&CLNS giữ chức vụ Phó Trưởng BM CNSH, SLSH và Công nghệ sau thu hoạch, từ ngày 01/10/2019

02/10/2019 35 0 0 0

QĐ 384/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Minh Chánh - Phó Trưởng, Phụ trách BM SL, SH&CLNS giữ chức vụ Phó Trưởng BM CNSH, SLSH và Công nghệ sau thu hoạch, từ ngày 01/10/2019

Quyết định số 382/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khởi - Phó Trưởng Bộ môn CNSH giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn CNSH, SLSH và Công nghệ sau thu hoạch, từ ngày 01/10/2019

02/10/2019 30 0 0 0

Quyết định số 382/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khởi - Phó Trưởng Bộ môn CNSH giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn CNSH, SLSH và Công nghệ sau thu hoạch, từ ngày 01/10/2019

QĐ số 381/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, Bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho ông Phạm Thiên Thành - Trưởng BM CNSH giữ chức vụ Phó Trưởng, Phụ trách BM CNSH, SLSH và CNSTH, từ ngày 01/10/2019

02/10/2019 33 0 0 0

QĐ số 381/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, Bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho ông Phạm Thiên Thành - Trưởng BM CNSH giữ chức vụ Phó Trưởng, Phụ trách BM CNSH, SLSH và CNSTH, từ ngày 01/10/2019

Quyết định số 380/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hường - Phó Trưởng, Phụ trách Bộ môn Bảo vệ thực vật giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn Nông học, từ ngày 01/10/2019

02/10/2019 34 0 0 0

Quyết định số 380/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hường - Phó Trưởng, Phụ trách Bộ môn Bảo vệ thực vật giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn Nông học, từ ngày 01/10/2019

Quyết định số 378/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tiến - Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Viện, từ ngày 01/10/2019

02/10/2019 4 0 0 0

Quyết định số 378/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tiến - Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Viện, từ ngày 01/10/2019

Quyết định số 377/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Gấm - Quyền trưởng phòng Tài chính - Kế toán giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Viện, từ ngày 01/10/2019

02/10/2019 4 0 0 0

Quyết định số 377/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Gấm - Quyền trưởng phòng Tài chính - Kế toán giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Viện, từ ngày 01/10/2019

Quyết định số 376/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v giao cho ông Nguyễn Văn Tăng - Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức vụ Quyền Chánh văn phòng Viện, từ ngày 01/10/2019

02/10/2019 4 0 0 0

Quyết định số 376/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v giao cho ông Nguyễn Văn Tăng - Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức vụ Quyền Chánh văn phòng Viện, từ ngày 01/10/2019


 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10