Thông báo

Quyết định số 407/QĐ-VCLT-VP, ngày 21/10/2019, V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ môn Công nghệ sinh học, Sinh lý sinh hóa và Công nghệ sau thu hoạch

21/10/2019 60 0 0 0

Quyết định số 407/QĐ-VCLT-VP, ngày 21/10/2019, V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ môn Công nghệ sinh học, Sinh lý sinh hóa và Công nghệ sau thu hoạch

Quyết định số 406/QĐ-VCLT-VP, ngày 21/10/2019, V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Viện

21/10/2019 56 0 0 0

Quyết định số 406/QĐ-VCLT-VP, ngày 21/10/2019, V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Viện

Quyết định số 405/QĐ-VCLT-VP, ngày 21/10/2019, V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ môn Cây thực phẩm và Nông nghiệp công nghệ cao

21/10/2019 65 0 0 0

Quyết định số 405/QĐ-VCLT-VP, ngày 21/10/2019, V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ môn Cây thực phẩm và Nông nghiệp công nghệ cao

Quyết định số 403/QĐ-VCLT-VP, ngày 21/10/2019, V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ môn Nông học

21/10/2019 63 0 0 0

Quyết định số 403/QĐ-VCLT-VP, ngày 21/10/2019, V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ môn Nông học

Quyết định số 386/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Giao cho bà Phan Thị Thanh - Phó Trưởng Phòng Khoa học và HTQT giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Phòng, Phụ trách Phòng Khoa học và HTQT, từ ngày 01/10/2019

02/10/2019 100 0 0 0

Quyết định số 386/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Giao cho bà Phan Thị Thanh - Phó Trưởng Phòng Khoa học và HTQT giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Phòng, Phụ trách Phòng Khoa học và HTQT, từ ngày 01/10/2019

Quyết định số 385/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Thiều - Phó Trưởng BM Cây thực phẩm giữ chức vụ Phó Trưởng BM Cây thực phẩm và Nông nghiệp CNC, từ ngày 01/10/2019

02/10/2019 80 0 0 0

Quyết định số 385/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Thiều - Phó Trưởng BM Cây thực phẩm giữ chức vụ Phó Trưởng BM Cây thực phẩm và Nông nghiệp CNC, từ ngày 01/10/2019

QĐ 384/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Minh Chánh - Phó Trưởng, Phụ trách BM SL, SH&CLNS giữ chức vụ Phó Trưởng BM CNSH, SLSH và Công nghệ sau thu hoạch, từ ngày 01/10/2019

02/10/2019 68 0 0 0

QĐ 384/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Minh Chánh - Phó Trưởng, Phụ trách BM SL, SH&CLNS giữ chức vụ Phó Trưởng BM CNSH, SLSH và Công nghệ sau thu hoạch, từ ngày 01/10/2019

Quyết định số 382/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khởi - Phó Trưởng Bộ môn CNSH giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn CNSH, SLSH và Công nghệ sau thu hoạch, từ ngày 01/10/2019

02/10/2019 62 0 0 0

Quyết định số 382/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khởi - Phó Trưởng Bộ môn CNSH giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn CNSH, SLSH và Công nghệ sau thu hoạch, từ ngày 01/10/2019

QĐ số 381/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, Bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho ông Phạm Thiên Thành - Trưởng BM CNSH giữ chức vụ Phó Trưởng, Phụ trách BM CNSH, SLSH và CNSTH, từ ngày 01/10/2019

02/10/2019 65 0 0 0

QĐ số 381/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, Bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho ông Phạm Thiên Thành - Trưởng BM CNSH giữ chức vụ Phó Trưởng, Phụ trách BM CNSH, SLSH và CNSTH, từ ngày 01/10/2019


 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10