Thông báo

Thông báo số 46/TB-VCLT-TCHC, ngày 28/01/2019, về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

29/01/2019 58 0 0 0

Thông báo số 46/TB-VCLT-TCHC, ngày 28/01/2019, về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Thông báo số 1280/TBKHNN-VP, ngày 24/12/2018, của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, V/v Nghỉ Tết Dương lịch 2019

27/12/2018 118 0 0 0

Thông báo số 1280/TBKHNN-VP, ngày 24/12/2018, của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, V/v Nghỉ Tết Dương lịch 2019

Quyết định số 434/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 11/12/2018, V/v Quyết định ông Phạm Văn Nghĩa thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý tổng hợp thuộc TT NC&PT Lúa thuần từ ngày 01/01/2019

28/12/2018 118 0 0 0

Quyết định số 434/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 11/12/2018, V/v Quyết định ông Phạm Văn Nghĩa thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý tổng hợp thuộc TT NC&PT Lúa thuần từ ngày 01/01/2019

Quyết định số 433/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 11/12/2018, V/v Quyết định ông Hoàng Sĩ Tiến thôi giữ chức vụ Phó trưởng Bộ môn Chọn tạo lúa thâm canh thuộc TT NC&PT Lúa thuần từ ngày 01/01/2019

28/12/2018 105 0 0 0

Quyết định số 433/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 11/12/2018, V/v Quyết định ông Hoàng Sĩ Tiến thôi giữ chức vụ Phó trưởng Bộ môn Chọn tạo lúa thâm canh thuộc TT NC&PT Lúa thuần từ ngày 01/01/2019

Quyết định số 398/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 26/11/2018, Vv giao cho ông Nguyễn Trọng Khanh, Viện trưởng Viện CLT&CTP, kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc TT NC&PT Đậu đỗ từ ngày 01/12/2018

05/12/2018 119 0 0 0

Quyết định số 398/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 26/11/2018, Vv giao cho ông Nguyễn Trọng Khanh, Viện trưởng Viện CLT&CTP, kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc TT NC&PT Đậu đỗ từ ngày 01/12/2018

Quyết định số 397/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 26/11/2018, Vv bổ nhiệm ông Phạm Văn Tính, Phó Trưởng bộ môn  thuộc TT NC&PT Lúa thuần, giữ chức vụ Phó Giám đốc TT NC&PT Lúa thuần từ ngày 01/12/2018

05/12/2018 110 0 0 0

Quyết định số 397/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 26/11/2018, Vv bổ nhiệm ông Phạm Văn Tính, Phó Trưởng bộ môn thuộc TT NC&PT Lúa thuần, giữ chức vụ Phó Giám đốc TT NC&PT Lúa thuần từ ngày 01/12/2018

Quyết định số 396/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 26/11/2018, Vv bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Luân, Trưởng bộ môn  thuộc TT NC&PT Lúa thuần, giữ chức vụ Phó Giám đốc TT NC&PT Lúa thuần từ ngày 01/12/2018

05/12/2018 81 0 0 0

Quyết định số 396/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 26/11/2018, Vv bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Luân, Trưởng bộ môn thuộc TT NC&PT Lúa thuần, giữ chức vụ Phó Giám đốc TT NC&PT Lúa thuần từ ngày 01/12/2018

Quyết định số 395/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 26/11/2018, Vv bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Dũng, Trưởng bộ môn  thuộc TT NC&PT Lúa thuần, giữ chức vụ Giám đốc TT NC&PT Lúa thuần từ ngày 01/12/2018

05/12/2018 74 0 0 0

Quyết định số 395/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 26/11/2018, Vv bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Dũng, Trưởng bộ môn thuộc TT NC&PT Lúa thuần, giữ chức vụ Giám đốc TT NC&PT Lúa thuần từ ngày 01/12/2018

Quyết định số: 142/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 10/5/2018, V/v bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Khởi, NCV bộ môn CNSH giữ chức vụ Phó trưởng BM Công nghệ sinh học từ ngày 15/5/2018

17/05/2018 214 0 0 0

Quyết định số: 142/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 10/5/2018, V/v bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Khởi, NCV bộ môn CNSH giữ chức vụ Phó trưởng BM Công nghệ sinh học từ ngày 15/5/2018


 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10