Trung tâm NC & PT

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần

31/10/2013 2876 0 0 0

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Trung tâm có chức năng nghiên cứu khoa học, lai tạo, chọn giống, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh về giống lúa thuần ở...

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa lai

31/10/2013 3625 0 0 0

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa lai

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa lai là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Trung tâm có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh về lúa lai trong phạm vi cả nước...

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ

31/10/2013 7423 0 0 0

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đậu đỗ là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Trung tâm có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh về cây đậu đỗ...

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây có củ

31/10/2013 5397 0 0 0

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây có củ

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây có củ là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Trung tâm có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh về cây có củ...

Trung tâm Thực nghiệm cây lương thực và cây thực phẩm

31/10/2013 1765 0 0 0

Trung tâm Thực nghiệm cây lương thực và cây thực phẩm

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm có chức năng thực nghiệm, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh các giống cây lương thực và cây thực phẩm...

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống nông nghiệp

31/10/2013 3292 0 0 0

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống nông nghiệp

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Trung tâm có chức năng nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp bền vững cho các vùng sinh thái, nghiên cứu các vấn đề kinh tế - xã hội phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn...