Danh bạ điện thoại

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

Email

1

Nguyễn Trọng Khanh

Viện trưởng

kiêm Giám đốc

0220.3514926

 mrkhanh64@gmail.com 

2

Nguyễn Ngọc Quất

Phó GĐ

024.36876271

quatvaas@gmail.com

3

Nguyễn Xuân Thu

Phó GĐ

0243 861 3919

pthu1968@yahoo.com.vn

 

Phòng Quản lý tổng hợp

4

Phan Quốc Gia

Trưởng phòng

024.36810247

pqgiaa@gmail.com

5

Lê Hoài Thanh

Phó phòng,

Phụ trách KT

024.36810247

lehoaithanhhn@gmail.com

6

Nguyễn Thị Vui

Kế toán

024.36810247

nguyenvui141090@gmail.com

 

Bộ môn Nghiên cứu Lạc

7

Nguyễn Xuân Thu

Trưởng BM

024 36810 245

pthu1968@yahoo.com.vn

8

Nguyễn Thị Hồng Oanh

NCV

024 36810 245

ngthihongoanh@gmail.com

9

Nguyễn Chí Thành

NCV

024 36810 245

Thanhnc.fcri@mard.gov.vn

10

Nguyễn Xuân Đoan

NCV

024 36810 245

doanviennn@yahoo.com

11

Nguyễn Thị Liễu

NCV

024 36810 245

Nguyenlelieungoc88@gmail.com

12

Nguyễn Thị Quý

NCV

024 36810 245

bacquy73@gmail.com

13

Trịnh Thị Thuỳ Linh

NCV

024 36810 245

 linhsky2912@gmail.com

 

Bộ môn NC Đậu tương

14

Trần Thị Trường

NCVCC

024.36871714

truongtranthi@yahoo.com

15

Lê Thị Thoa

NCV

024.38610246

thoalrdc@gmail.com

16

Nguyễn Đạt Thuần

NCV

024.38610246

thuannd.fcri@mard.gov.vn

17

Trần Tuấn Anh

NCV

024.36810246

tanh_Irdc@yahoo.com

18

Vũ Kim Dung

NCV

024.38610246

vukimdung2812@gmail.com

19

Trần Thị Thanh Thủy

NCV

024.38610246

 thanhthuyctc191291@gmail.com 

20

Lê Thị Kim Huế

NCV

024.38610246

 kimhue35794@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Bộ môn canh tác; Cây đậu đỗ khác

21

Đồng Thị Thắm

NCV

024 38 612 131

donghongtham@yahoo.com

 

Phòng chuyển giao công nghệ và SXKD

22

Nguyễn Ngọc Quất

NCVC

024.36876271

quatvaas@gmail.com 

23

Nguyễn Thị Thuỷ

NCV

024.36876271

Nguyenthuy176@gmail.com

24

Hoàng Tuyển Cường

NCV

024.36876271

hoangcuongvntb@gmail.com

25

Nguyễn Thị Ánh

NCV

024.36876271

Phamquynhanh1806@gmail.com