Văn bản của Chính phủ và Bộ NN-PTNT

Văn bản Pháp quy

Văn bản Pháp quy

Số/ Ký hiệu

Ngày ban hành

Hình thức

Trích yếu

01/2017/TT-BKHCN 12/1/2017 Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tư chủ cùa tố chửc khoa học và công nghệ công lập
5171/QĐ-BNN-KHCN 11/12/2017 Quyết định Ban hành kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cơ cấu lại nghành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2025
54/2016/NĐ-CP 14/6/2016 Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
31/2016/NĐ-CP 06/5/2016 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật
58/2016/TT-BTC 29/3/2016 Thông tư Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
3667/BTC-HCSN 21/3/2016 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016 theo tinh th��n Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015 Thông tư liên tịch Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước
49/2015/TT-BNNPTNT 30/12/2015 Thông tư Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ và dự án khuyến nông Trung ương
66/2015/Q��-TTg 25/12/2015 Quyết định Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
46/2015/TT-BNNPTNT 15/12/2015 Thông tư Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng
45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN 23/11/2015 Thông tư liên tịch Hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn
43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHDT 23/11/2015 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra
28/2015/TT-BNNPTNT 14/8/2015 Thông tư Ban hành Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.
18/2015/TT-BNNPTNT 24/4/2015 Thông tư Quy định quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ của Bộ Nông nghiệp và PTNT
01/2015/TT-BNNPTNT 22/01/2015 Thông tư Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
47/2015/NĐ-CP 14/5/2015 Nghị định Về tổ chức và hoạt động thanh tra nghành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/4/2015 Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước
01/2015/TTLT-BNV-BTC 14/4/2015 Thông tư liên tịch Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
35/2015/NĐ-CP 13/4/2015 Nghị định Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
33/2015/NĐ-CP 27/3/2015 Nghị định Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.
13/2015/TT-BNNPTNT 25/3/2015 Thông tư

Hương dẫn trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 Bấm vào đây để xem Thông tư

 Bấm vào đây để xem Phụ lục

04/2015/TT-BKHCN 11/3/2015 Thông tư

Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
26/2015/NĐ-CP 09/3/2015 Nghị định Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội
07/2015/TT-BNNPTNT 14/02/2015 Thông tư Hướng dẫn chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài trong các hoạt động trong phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
06/2015/TT-BNNPTNT 14/02/2015 Thông tư Sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Nghị định

Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

51/2014/TT-BNNPTNT 27/12/2014 Thông tư Quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ
120/2014/NĐ-CP 17/12/2014 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
48/2014/TT-BNNPTNT 16/12/2014 Thông tư Hướng dẫn quản lý, xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, công bố tiêu chuẩn Quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
66/2014/QĐ-TTg 25/11/2014 Quyết định Phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Nghị định Về chính sách tinh giảm biên chế
4079/BKHCN-TCCB 06/11/2014 Công văn Xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức KH&CN công lập
35/2014/TT-BNNPTNT 31/10/2014 Thông tư Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

95/2014/NĐ-CP

17/10/2014

Nghị định

Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ

91/2014/NĐ-CP

01/10/2014

Nghị định

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định về thuế

87/2014/NĐ-CP

22/9/2014

Nghị định

Quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

30/2014/TT-BNNPTNT

05/9/2014

Thông tư

Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích  nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

29/2014/TT-BNNPTNT

05/9/2014

Thông tư

Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/4/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

121/2014/TTLT-BTC-BKHCN

25/8/2014

Thông tư

Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

43/2013/QH13

01/7/2014

Luật

Luật đấu thầu

63/2014/NĐ-CP

26/6/2014

Nghị định

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

63/2014/NĐ-CP (1)

63/2014/NĐ-CP (2)

14/2014/TT-BKHCN

11/06/2014

Thông tư

Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ

10/2014/TT-BKHCN

30/05/2014

Thông tư

Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước

40/2014/NĐ-CP

12/05/2014

Nghị định

Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

986/QĐ-BNN-KHCN

09/05/2014

Quyết định

Ban hành kế hoạch thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa h��c công nghệ phục vụ tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Quyết định chi tiết

218/QĐ-BNN-PC

18/02/2014

Quyết định

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

05/2014/TT-BNNPTNT

10/02/2014

Thông tư

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực Trồng trọt

Thông tư chi tiết

Quy chuẩn kỹ thuật

08/2014/NĐ-CP

27/01/2014

Nghị định

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ

01/2014/TT-BKHĐT

09/01/2014

Thông tư

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

43/2013/TT-BNNPTNT

22/10/2013

Thông tư

Hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản lý tài chính của nhiệm vụ Khoa học công nghệ và công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức KHCN công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

114/2013/NĐ-CP

03/10/2013

Nghị định

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

40/2013/QĐ-TTg

10/07/2013

Quyết định

Về việc ban hành Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 - 2017

899/QĐ-TTg

10/6/2013

Quyết định

Phê duyệt đề án tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

66/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHCN

28/12/2012

Thông tư liên tịch

Hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

21/2012/QH13

20/11/2012

Luật

Sửa đỏi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế

1489/QĐ-TTg

08/10/2012

Quyết định

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015

1427/QĐ-TTg

02/10/2012

Quyết định

Ph�� duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gia đoạn 2012 - 2015

1206/QĐ-TTg

02/09/2012

Quyết định

Về vi���c phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015

1183/QĐ-TTg

30/08/2012

Quyết định

Phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu gia đoạn 2012 - 2015

55/2012/NĐ

28/06/2012

Nghị định

Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

8473/BTC-QLCS

22/06/2012

 

Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2012

21/2012/TT-BNNPTNT

05/06/2012

Thông tư

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam".

18/2012/TT-BNNPTNT

26/4/2012

Thông tư

Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

17/2012/TT-BNNPTNT

18/04/2012

Thông tư

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam".

12/2012/TT-BNNPTNT

01/03/2012

Thông tư

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam.

317/BKHCN-KHTC

20/02/2012

Thông tư

Hướng dẫn đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện năm 2013

192/2011/TT-BTC

26/12/2011

Thông tư

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

180/2011/TT-BTC

14/12/2011

Thông tư

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

70/2011/QĐ-TTg

13/12/2011

Quyết định

Ban hành quy định về một số cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với các nước châu Phi giai đoạn 2012 - 2020

130/2011/TTLT-BTC- BKHCN

16/09/2011

Thông tư liên tịch

Quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản ph���m, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

48/2011/TT-BNNPTNT

05/7/2011

Thông tư

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

677/QĐ-TTg

10/05/2011

Quyết định

Về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

79/2010/QĐ-TTg

30/11/2010

Quyết định

Ban hành quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

67/2010/TT-BNNPTNT

17/11/2010

Thông tư

Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học công nghệ công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

96/2010/NĐ-CP

20/09/2010

Nghị định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học v�� công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

18/2010/TT-BLDTBXH

10/06/2010

Thông tư

Qui định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện gói thầu tư v��n và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn Nhà nước

18/2010/TT-BLĐTBXH

10/06/2010

Thông tư

Quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nư���c thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước

800/QĐ-TTg

04/06/2010

Quyết định

Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020

12/2009/TT-BKHCN

08/05/2009

Thông tư

Hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước

95/2007/QĐ-BNN

27/11/2007

Quyết định

Ban hành Quy định về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới

44/2007/TTLT/BTC-BKHCN

07/05/2007

Thông tư

Hướng dẫn ��ịnh mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước

93/2006/TTLT/BTC-BKHCN

04/10/2006

Thông tư

Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước

36/2006/QĐ-BNN

15/05/2006

Quyết định

Ban hành quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và PTNT

115/2005/NĐ-CP

05/09/2005

Nghị định

Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa h���c và công nghệ công lập

69/2004/QĐ/BNN

03/12/2004

Quyết định

Ban hành "Danh mục giống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu".