QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Nội dung Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu: