Chức năng, nhiệm vụ và tiềm lực khoa học

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TIỀM LỰC KHOA HỌC CỦA VIỆN

1. Xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ dài hạn, năm năm và hàng năm về cây lương thực và cây thực phẩm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực:
– Nghiên cứu công nghệ sinh học, sinh lý, sinh hoá, di truyền và chọn tạo giống cây lương thực và cây thực phẩm;
– Nghiên cứu Kỹ thuật canh tác, kỹ thuật hạt giống, phòng trừ sâu bệnh, dịch hại và cơ cấu cây trồng đối với các giống cây lương thực và cây thực phẩm;
– Nghiên cứu hệ thống nông nghiệp;
– Thực hiện nhiệm vụ chuyển giao công nghệ và khuyến nông về cây lương thực và cây thực phẩm.

3. Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn, trao đổi chuyên gia và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực cây lương thực và cây thực phẩm theo qui định của Nhà nước.

4. Liên kết, hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực được giao với các tổ chức trong nước theo qui định của pháp luật.

5. Sản xuất kinh doanh theo đúng qui định của pháp luật.

6. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao theo đúng qui định của pháp luật.

TIỀM LỰC KHOA HỌC

Nguồn nhân lực
Hiện tại, Viện có 189 cán bộ công nhân viên trong đó: 161 cán bộ công nhân viên biên chế (gồm 23 Tiến sỹ, 86 Thạc sỹ,  49 Kỹ sư, 1 Cao đẳng; 1 trung cấp và 1 sơ cấp) ; 17 cán bộ hợp đồng hỗ trợ phục vụ và 11 cán bộ hợp đồng hỗ trợ chuyên môn.
Cơ sở vật chất
Trụ sở chính của Viện đặt tại thành phố Hải Dương – tỉnh Hải Dương, cơ sở 2 tại Thanh Trì – Hà Nội. Viện có 06 trung tâm nghiên cứu trực thuộc. Diện tích đất Viện đang quản lý hơn 200ha, trong đó khoảng 150ha tại thành phố Hải Dương – tỉnh Hải Dương, trên 50ha tại Thanh Trì – Hà Nội và Sapa – Lào Cai. 

Viện có nhà làm việc trung tâm, Thư viện, Phòng kiểm nghiệm giống cây trồng, Kho lạnh, Phytotron, Nhà lưới và các Phòng thí nghiệm (Sinh lý – sinh hóa, Bảo vệ thực vật, Công nghệ sinh học), Khu nghiên cứu ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao…