Cơ cấu tổ chức

Tên đầy đủ: VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC CÂY THỰC PHẨM
Tên tiếng anh: Field Crops Research Institute 
Tên viết tắt: FCRI
Mã số thuế: 0800007452
Trụ sở chính: Địa chỉ: Liên Hồng, TP Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại: Điện thoại: 02203 716 463;  Fax: 02203 716 385
Website: http://fcri.com.vn

Email: viencltctp@mard.gov.vn