Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm được thành lập năm 1968 theo Nghị định số 24/CP ngày 09/02/1968 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ). Viện được tổ chức lại theo Quyết định số 220/2005/QĐ-TTg ngày 09/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, trên cơ sở Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm và một số đơn vị của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam.

Viện hoạt động theo quyết định số 73/2008/QĐ-BNN ngày 13/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.

Tên tiếng Việt: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
Tên tiếng Anh: Field Crops Research Institute (FCRI )

Địa chỉ: Xã Liên Hồng – thành phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203716463 – Fax: 02203716385
Email: viencltctp@mard.gov.vn