Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống nông nghiệp

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống nông nghiệp (Center for Agrarian Systems Research and Development)

Chức năng
Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Trung tâm có chức năng nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp bền vững cho các vùng sinh thái, nghiên cứu các vấn đề kinh tế – xã hội phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn; tư vấn, hợp tác và đào tạo về lĩnh vực hệ thống nông nghiệp và nông thôn.

Nhiệm vụ
– Nghiên cứu xu hướng thay đổi hệ thống nông nghiệp, diễn biến an ninh lương thực, thực phẩm; chuyển đổi cơ cấu kinh tế cho các vùng sinh thái; các mô hình sản xuất nông nghiệp, nông thôn bền vững.
– Nghiên cứu kinh tế, thị trường và phát triển ngành hàng nông sản, đặc biệt các ngành hàng đặc sản có nguồn gốc xuất xứ; nghiên cứu kinh tế và đánh giá các nguồn lợi từ tự nhiên và các chức năng đa dạng của nông nghiệp, nông thôn bền vững.
– Nghiên cứu và phát triển các thể chế tổ chức sản xuất nông nghiệp, tổ chức nông dân và khuyến nông, thể chế quản lý chất lượng nông sản.
– Nghiên cứu kinh tế và đánh giá các nguồn lợi tự nhiên và môi trường nông nghiệp, nông thôn và các chức năng đa dạng của nông nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.
– Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực hệ thống nông nghiệp.
– Tham gia đào tạo, tư vấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và tổ chức sản xuất, thị trường thuộc lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.
– Đầu tư và kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực nông sản, dịch vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo quy định của pháp luật.
– Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo đơn vị
Giám đốc: TS. Trịnh Văn Tuấn

Phó giám đốc: TS. Phạm Thị Hạnh Thơ

Phó giám đốc: ThS. Hoàng Xuân Trường

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL

TT Họ và tên Chức vụ ĐT cơ quan Email
1 Trịnh Văn Tuấn Giám đốc, NCVCC 024.33.650.793 tvntuan@gmail.com
  2  Phạm Thị Hạnh Thơ  Phó Giám đốc 024.33.650.793 thoduypham@yahoo.com
  3  Hoàng Xuân Trường  Phó Giám đốc, NCVC 024.33.650.793 hoangxuantruongvn@gmail.com
  Phòng Quản lý tổng hợp
4 Phạm Gia Trí Kế toán trưởng 024.33.650.793 giatrihg@gmail.com
5 Tống Thanh Hương Kế toán viên 024.33.650.793 tonghuongkt@gmail.com
6 Nguyễn Thanh Nga KH-HTQT 024.33.650.793 toannga2707@gmail.com
7 Trịnh Thị Bảo Linh Hành chính 024.33.650.793 trinhbaolinh1994@gmail.com
8 Vũ Văn Thăng Lái xe 024.33.650.793  
  Bộ môn Kinh tế, ngành hàng nông sản và quản lý chất lượng
9 Vũ Văn Đoàn NCVC 024.33.650.793 vuvndoan@gmail.com
10 Hoàng Thanh Tùng NCV 024.33.650.793 tunghtvn@gmail.com
11 Bùi Quang Duẩn NCV 024.33.650.793 buiquangduan2005@gmail.com
12 Đặng Thị Hải NCV 024.33.650.793 haidangkn51@gmail.com
13 Nguyễn Tiến Đà NCV 024.33.650.793 da.nguyentien.htnn@gmail.com
14 Lê Đức Công NCV 024.33.650.793 leduccong91@gmail.com
15 Nguyễn Hoàng Linh NCV 024.33.650.793 hoanglinhnomafsi@gmail.com
16 Nguyễn Hà Thanh NCV 024.33.650.793 nguyenhathanh89@gmail.com
17 Đào Thị Hường NCV 024.33.650.793 daohuong1406@gmail.com
  Bộ môn Thể chế tổ chức sản xuất Nông nghiệp và Nôngthôn
18 Bùi Kim Đồng NCVC 024.33.650.793 buikimdong@yahoo.fr
19 Hoàng Hữu Nội NCV 024.33.650.793 hoanghuunoi@gmail.com
20 Nguyễn Thị Hiền NCV 024.33.650.793 nguyenhien51t@gmail.com
21 Hoàng Thị Thu Huyền NCV 024.33.650.793 hoanghuyennb@gmail.com
22 Trần Văn Chính NCV 024.33.650.793 tranvanchinhk58@gmail.com
23 Trịnh Thị Quyên NCV 024.33.650.793 quyennau96vnua@gmail.com
24 Hà Trần Mạnh Hùng NCV 024.33.650.793 htmh1990@gmail.com
  Bộ môn Tô chức nông dân và Khuyến nông Kinh tế Xã hội
25 Phạm Công Nghiệp NCVC 024.33.650.793 pc_nghiep@yahoo.com
26 Nguyễn Thị Phương NCV 024.33.650.793 phuongcnak53@gmail.com
27 Nguyễn Diệu Linh NCV 024.33.650.793 dieulinh165@gmail.com
28 Lê Thủy Ngân NCV 024.33.650.793 thuyngan.le90@gmail.com
29 Vù Hồng Nhật NCV 024.33.650.793 nhatvu2305@gmail.com
30 Trương Khánh Tấn NCV 024.33.650.793 truongkhanhtan@gmail.com
Phòng Tư vấn dịch vụ và Phát triển nông thôn
31 Vũ Hữu Cường NCV 024.33.650.793 vhcuong678@gmail.com
32 Dư Văn Châu NCV 024.33.650.793 chauvasi@gmail.com
33 Phạm Ngọc Sang NCV 024.33.650.793 sangpn.casrad@gmail.com
34 Nguyễn Thu Hương NCV 024.33.650.793 bvtvhongvan.huong@gmail.com
35 Phạm Đại Dương NCV 024.33.650.793  

Địa chỉ liên hệ
+ Địa chỉ: Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.
+ Điện thoại: 02433 650 793      Fax: 02433 650 862
+ Email: hethongnn@gmail.com    
+ Website: http://www.casrad.org.vn/