Bộ môn Cây thực phẩm và Nông nghiệp công nghệ cao

BỘ MÔN CÂY THỰC PHẨM VÀ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Bộ môn Cây thực phẩm và Nông nghiệp công nghệ cao (Horticulture & High – tech Agricuture )

Chức năng: Bộ môn có chức năng nghiên cứu, chọn tạo, nhân giống và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực cây rau, cây quả ngắn ngày và nông nghiệp công nghệ cao cho vùng đồng bằng sông Hồng và các địa phương có điều kiện tương tự

Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, chọn tạo, nhân giống  cây rau;

2. Nghiên cứu, chọn tạo, nhân giống cây ăn quả ngắn ngày;

3. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp;

4. Chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ về cây rau, cây ăn quả ngắn ngày và nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất;

5. Tham gia đào tạo và thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cây rau, cây ăn quả ngắn ngày và nông nghiệp công nghệ cao;

6. Duy trì giống gốc, giống tác giả;

7. Tổ chức sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ về nông nghiệp công nghệ  cao và các lĩnh vực liên quan.

Lãnh đạo đơn vị
Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thị Miền

Địa chỉ liên hệ
+ Địa chỉ: Xã Liên Hồng – Thành phố Hải Dương – tỉnh Hải Dương
+ Điện thoại: 0220 3716392 và 0220 3716386
+ Fax: 0220 3716385
+ Email: nguyenmien82@gmail.com