Bộ môn Cây thực phẩm và Nông nghiệp công nghệ cao

BỘ MÔN CÂY THỰC PHẨM VÀ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Bộ môn Cây thực phẩm và Nông nghiệp công nghệ cao (Horticulture & High – tech Agricuture )

Chức năng: Bộ môn có chức năng nghiên cứu, chọn tạo, nhân giống và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực cây rau, cây quả ngắn ngày và nông nghiệp công nghệ cao cho vùng đồng bằng sông Hồng và các địa phương có điều kiện tương tự

Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, chọn tạo, nhân giống  cây rau;

2. Nghiên cứu, chọn tạo, nhân giống cây ăn quả ngắn ngày;

3. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp;

4. Chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ về cây rau, cây ăn quả ngắn ngày và nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất;

5. Tham gia đào tạo và thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cây rau, cây ăn quả ngắn ngày và nông nghiệp công nghệ cao;

6. Duy trì giống gốc, giống tác giả;

7. Tổ chức sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ về nông nghiệp công nghệ  cao và các lĩnh vực liên quan.

Lãnh đạo đơn vị
Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Bộ môn: TS. Đoàn Xuân Cảnh
 Phó trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Đình Thiều

TT Họ và tên Chức vụ ĐT Email
1 Đoàn Xuân Cảnh Phó VT kiêm Trưởng BM 0912 675359 Canhrq.vclt@gmail.com
2 Nguyễn Đình Thiều Phó BM 0912 235 142 thieufcri@gmail.com
3 Nguyễn Thị Thanh Hà NCV 0904 905511 nguyenthithanhha44@gmail.com
4 Nguyễn Văn Tân NCV 0982 715616 nguyenvantanfcri2013@gmail.com
5 Đỗ Thị Thủy NCV 0988 413386 bichthuy86tb@yahoo.com.vn
6 Trịnh Thị Lan NCV 0914 174279 trinhlan.hd@gmail.com
7 Trương Thị Thương NCV 0975 618097 truongthithuongbq52b@gmail.com
8 Đoàn Thị Thúy NCV 0976 804665 doanthuy54@gmail.com
9 Trần Chí Thành NCV tranchithanh.fcri@gmail.com
10 Nguyễn Thị Trang NCV 0368 474336 trangxjnhns@gmail.com
11 Phạm Thị Thu Hương NCV 0762 022090 thithuhuong.pham@gmail.com
12 Nguyễn Thị Hải Yến NCV 0983 458067 haiyenclt@gmail.com
13 Bùi Thị Đào NCV 0975 082040 dao.fcri@gmail.com
14 Đặng Hồng Giang NCV 0974 352212 danggiang2010@gmail.com
15 Vũ Văn Quang NCV 0915 977502 vuquangvclt@gmail.com

Địa chỉ liên hệ
+ Địa chỉ: Xã Liên Hồng – Thành phố Hải Dương – tỉnh Hải Dương
+ Điện thoại: 0220 3716392 và 0220 3716386
+ Fax: 0220 3716385
+ Email: canh_rq@yahoo.com.vn