BIÊN BẢN GHI NHỚ CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN VÀ VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC & CÂY THỰC PHẨM

Bấm Vào đây để xem chi tiết