Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LÚA THUẦN

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần (Inbred Rice Research and Development Center)

Chức năng
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Trung tâm có chức năng nghiên cứu khoa học, lai tạo, chọn giống, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh về giống lúa thuần ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam.

Nhiệm vụ
– Xây dựng và thực hiện chương trình, đề tài, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực lúa thuần.
– Nghiên cứu về di truyền, chọn tạo và phát triển giống lúa thuần và lúa đặc sản cho vùng đồng bằng sông Hồng và các vùng có điều kiện sinh thái tương tự.
– Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác, quy trình công nghệ phát triển lúa thuần.
– Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về các lĩnh vực có liên quan về lĩnh vực lúa thuần.
– Tham gia đào tạo, tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ và khuyến nông về lĩnh vực lúa thuần.
– Duy trì giống gốc, giống tác giả, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và sản xuất kinh doanh về lúa thuần và các sản phẩm nông nghiệp khác.
– Tham gia xuất nhập khẩu giống, sản phẩm lúa thuần và vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.
– Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo đơn vị
Giám đốc Trung tâm: ThS. Nguyễn Anh Dũng

Phó giám đốc Trung tâm: ThS. Nguyễn Thành Luân

                                         ThS. Phạm Văn Tính

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL

TT Tên  đơn vị,  cá nhân Chức vụ ĐT Email
1 Nguyễn Anh Dũng Giám đốc 0220.3716928  nguyenanhdungvclt@gmail.com      
2 Nguyễn Thành Luân P. Giám đốc 0220.3714888  thanhluanclt@gmail.com
3 Phạm Văn Tính P. Giám đốc 0220.3716928  ttluathuan@gmail.com
Bộ môn Chọn tạo giống lúa thâm canh
1 Nguyễn Thành Luân Trưởng BM 0220.3714888    thanhluanclt@gmail.com
2 Hoàng Sỹ Tiến NCV  0912.722.419   tien_hoangsi@yahoo.com
3 Phạm Thị Bích NCV  0348.099.795   phamthibich2011@gmail.com
4 Nguyễn Thị Lý NCV  0989.318.424  lythamcanh@gmail.com
5 Trần Thị Liền NCV  0975.653.288  tranlienttlt@gmail.com
6 Lê Thị Ngoan NCV  0944.612.953  le.ngoan06@gmail.com
Bộ môn Chọn tạo giống lúa cho vùng khó khăn
1 Phạm Văn Tính          Trưởng BM 0220.3716928 ttluathuan@gmail.com
2 Đỗ Việt Cường NCV  0382.970.209   cuongdo2980@yahoo.com
3 Trần Thị Yến NCV  0975.876.019   haiyenvclt@gmail.com
4 Vũ Thị Nhường NCV  0389.280.855   vunhuong9983@yahoo.com
5 Phạm Thị Ngọc Điệp NCV  0976.139.637   ngocdiepcgl@gmail.com
6 Phạm Thị Quyến NCV  0382.126.076   ptquyen.gi50@gmail.com
7 Nguyễn Phi Long NCV  0382.201.738   ngphilong88@gmail.com
8 Đinh Huy Tân NCV  0978.626.621  tanhd85@gmail.com
9 Nguyễn Thị Hà Thu NCV  0979.254.270  nguyenthihathucta@gmail.com
10 Lê Thu Hằng NCV  0984.919.789  thuhangcgl@gmail.com
11 Lưu Thị Thúy NCV  0983.614.197  thuyluu039@gmail.com
12 Đào Thị Oanh KTV  0972.504.168  oanhvclt@gmail.com
13 Trần Thanh Mai NCV  0355.155.288  tranthanhmaitb@gmail.com
14 Đoàn Thị  Phương Ngân NCV 0386.114.299 doantpngan@gmail.com

Địa chỉ liên hệ
+ Địa chỉ: Xã Liên Hồng – Thành phố Hải Dương – TỉnhHải Dương
+ Điện thoại: 0220 3716928/ 0912 646 662
+ Fax: 0220 3716615
+ Email: luathuan.fcri@mard.gov.vn