Văn phòng viện

VĂN PHÒNG VIỆN

Văn phòng Viện (Administration and Finance)

Chức năng
Tham mưu, tổng hợp  giúp Viện trưởng thực hiện công tác quản lý về công tác tổ chức,  cán bộ; tài chính, kế toán; hành chính, quản trị và xây dựng cơ bản

Nhiệm vụ

1. Thực hiện công tác tổ chức,  cán bộ (quản lý, sử dụng, đào tạo, sắp xếp tổ chức, quy hoạch và đề bạt cán bộ…);

2. Quản lý lao động tiền lương và các chế độ chính sách  cho cán bộ, viên chức và người lao động của Viện theo quy định của Nhà nước và cơ quan;

3. Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch,  lập dự toán thu – chi, quản lý việc sử dụng các nguồn vốn…;

4. Quản lý,  kiểm soát việc chấp hành dự toán thu – chi, thanh quyết toán toàn bộ các nguồn kinh phí của Viện;

5. Thực hiện công tác hành chính, quản trị của cơ quan (văn thư, lưu trữ; in ấn tài liệu; xe ô tô; bảo vệ;  phục vụ khách; điện, nước sinh hoạt…);

6. Quản lý công tác xây dựng cơ bản; mua sắm và quản lý vật tư, thiết bị văn phòng…;

7. Quản lý tài sản của cơ quan;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Viện.


Lãnh đạo đơn vị
Chánh văn phòng: Nguyễn Văn Tăng
Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Hồng Gấm

Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Hồng Trà
Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Văn Tiến

Địa chỉ liên hệ
+ Địa chỉ: Xã Liên Hồng – Thành phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương
+ Điện thoại: 0220 3716463
+ Fax: 0220 3716385
+ Email: tangvclt@yahoo.com.vn