Bộ môn Công nghệ sinh học, Sinh lý sinh hóa và Công nghệ sau thu hoạch

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC, SINH LÝ SINH HÓA VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

Công nghệ sinh học, Sinh lý sinh hóa và Công nghệ sau thu hoạch (Plant Biotechnology, Physiology _ Biochemistry & Postharvest technology )

Chức năng

Bộ môn có chức năng nghiên cứu, ứng dụng,  dịch vụ công nghệ sinh học, sinh lý, sinh hóa và công nghệ sau thu hoạch trong công tác chọn tạo, nhân giống, bảo quản và chế biến sản phẩm cây lư­ơng thực, cây thực phẩm.

Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu,  ứng dụng công nghệ sinh học  trong công tác chọn tạo, phát triển giống cây trồng và bảo quản, chế biến các sản phẩm  cây lư­ơng thực,  cây thực phẩm;

2. Nghiên cứu  ứng, dụng sinh lý sinh hóa cây trồng phục vụ cho chọn tạo giống, bảo quản và chế biến sản phẩm  cây lương thực, cây thực phẩm;

3. Phân tích,  kiểm định và kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm cây lương thực, cây thực phẩm;

4. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bảo quản và chế biến nông sản;

5. Tư vấn, đào tạo nguồn nhân lực và thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ sinh học, sinh lý, sinh hóa, bảo quản và chế biến nông sản;

6. Chuyển giao, dịch vụ khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, sinh lý, sinh hóa, bảo quản và chế biến nông sản.

Lãnh đạo đơn vị
PhóTrưởng Bộ môn, Phụ trách Bộ môn: TS. Phạm Thiên Thành       

Phó trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Đăng Minh Chánh

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL

TT Họ và tên Chức vụ ĐT cơ quan Email
1  Phạm Thiên Thành Phó Trưởng ,Phụ trách 0220.3716570  thanhpttm@gmail.com  thanhpttm@yahoo.com
2 Nguyễn Đăng Minh Chánh Phó trưởng BM 0243.8617167 ndmchanh75@gmail.com 
3 Nguyễn Quang Thịnh NCVC 0220.3716570 quangthinhsst@yahoo.com
4  Phạm Thị Hiệp NCV 0220.3716570  phamthihiep5277@yahoo.com
5  Vũ Thị Phương NCV 0220.3716570  vuphuong311095@gmail.com
6  Tăng Thị Diệp NCV 0220.3716570  diepvclt@gmail.com
7  Lê Thị Thanh NCV 0220.3716570  lethanhbio249@gmail.com
8  Đỗ Thị Thanh Thanh NCV 0220.3716570  thanhthanhfcri@gmail.com
9  Tống Thị Huyền NCV 0220.3716570  tonghuyen_nni@ yahoo.com
10  Nguyễn Thế Dương NCV 0220.3716570  duongnt_bio@yahoo.com
11   Lê Thị Thu Trang NCV 0220.3716570   letrang95hd@gmail.com
12 Nguyễn Phương Nga NCV 0220.3716570  phuongnga0603@gmail.com
13 Nguyễn Thị Nga NCV 0220.3716570 nga.loren.5@gmail.com
14 Đào Trọng Nhân NCV 0220.3716570 dtnhan997@gmail.com
15 Nguyễn Thị Tâm NCV 0220.3716570  nguyentamvclt@gmail.com
16 Nguyễn Quang Vụ NCV 0220.3716570  quangvuslsh@gmail.com
17 Đỗ Thị Bình Minh NCV 0220.3716570  minhduong237@gmail.com
18 Nguyễn Thị Lan Anh NCV 0243.8617167  lananhslsh@gmail.com
19 Nguyễn Thị Thu Trang NCV 0243.8617167  trangnguyenvn85@gmail.com
20 Nguyễn Thị Nga NCV 0243.8617167  vietngatnt@gmail.com
21 Lê Thị Thu NCV 0243.8617167 lethusph@gmail.com

Địa chỉ liên hệ
+ Địa chỉ: Xã Liên Hồng – thành phố Hải Dương –  tỉnh Hải Dương
+ Điện thoại: 0220 3716570
+ Fax: 0220 3716385
+ Email: thanhpttm@gmail.com