Quyết định số 135/QĐ-VCLT-VP ngày 27/5/2024 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Thiều giữ chức vụ Giám đốc trung tâm thực nghiệm cây lương thực và cây thực phẩm kể từ ngày 1/6/2024

Chi tiết tại quyết định đính kèm tại đây