QUYẾT ĐỊNH SỐ 218/QĐ-BNN-PC NGÀY 18/2/2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2013

Tải Quyết định số 218/QĐ-BNN-PC ngày 18 tháng 2 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2013 tại đây