Thông tư số 29/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi,bổ sung điều 7 thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/4/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật CNSH của ngành nông nghiệp và PTNT

Bấm vào đây để xem xhi tiết