Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ (Legumes Research and Development Center)

Chức năng

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đậu đỗ là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Trung tâm có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh về cây đậu đỗ (lạc, đậu tương, đậu xanh và một số cây đậu đỗ khác) trong phạm vi cả nước.

Nhiệm vụ

– Xây dựng và thực hiện chương trình, đề tài, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực cây đậu đỗ và một số cây có dầu.
– Nghiên cứu về di truyền, chọn tạo và nhân giống cây đậu đỗ.
– Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác, quy trình công nghệ phát triển cây đậu đỗ.
– Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về các lĩnh vực có liên quan đến cây đậu đỗ
– Tham gia đào tạo, tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ và khuyến nông về lĩnh vực cây đậu đỗ.
– Sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm đậu đỗ và các sản phẩm nông nghiệp khác.
– Tham gia xuất nhập khẩu giống, sản phẩm đậu đỗ và vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.
– Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Trung tâm 

Viện trưởng kiêm Giám đốc: TS. Nguyễn Trọng Khanh
Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Ngọc Quất

Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Xuân Thu

DANH BẠ ĐIỆN HOẠI VÀ EMAIL

TT Họ và tên Chức vụ ĐT cơ quan Email
1 Nguyễn Trọng Khanh Viện trưởng kiêm Giám đốc 0220.3514926  mrkhanh64@gmail.com 
2 Nguyễn Ngọc Quất Phó GĐ 024.36876271 quatvaas@gmail.com
3 Nguyễn Xuân Thu Phó GĐ 0243 861 3919 pthu1968@yahoo.com.vn
  Phòng Quản lý tổng hợp
4 Phan Quốc Gia Trưởng phòng 024.36810247 pqgiaa@gmail.com
5 Lê Hoài Thanh Phó phòng, Phụ trách KT 024.36810247 lehoaithanhhn@gmail.com
6 Nguyễn Thị Vui Kế toán 024.36810247 nguyenvui141090@gmail.com
  Bộ môn Nghiên cứu Lạc
7 Nguyễn Xuân Thu Trưởng BM 024 36810 245 pthu1968@yahoo.com.vn
8 Nguyễn Thị Hồng Oanh NCV 024 36810 245 ngthihongoanh@gmail.com
9 Nguyễn Chí Thành NCV 024 36810 245 Thanhnc.fcri@mard.gov.vn
10 Nguyễn Xuân Đoan NCV 024 36810 245 doanviennn@yahoo.com
Vũ Văn Dự NCV 0964933633
11 Nguyễn Thị Liễu NCV 024 36810 245 Nguyenlelieungoc88@gmail.com
12 Nguyễn Thị Quý NCV 024 36810 245 bacquy73@gmail.com
13 Trịnh Thị Thuỳ Linh NCV 024 36810 245  linhsky2912@gmail.com
  Bộ môn NC Đậu tương
14 Trần Thị Trường NCVCC 024.36871714 truongtranthi@yahoo.com
15 Lê Thị Thoa NCV 024.38610246 thoalrdc@gmail.com
16 Nguyễn Đạt Thuần NCV 024.38610246 thuannd.fcri@mard.gov.vn  nguyen.thuan@my.jcu.edu.au
17 Trần Tuấn Anh NCV 024.36810246 tanh_Irdc@yahoo.com
18 Vũ Kim Dung NCV 024.38610246 vukimdung2812@gmail.com
19 Trần Thị Thanh Thủy NCV 024.38610246  thanhthuyctc191291@gmail.com 
20 Lê Thị Kim Huế NCV 024.38610246  kimhue35794@gmail.com 
         
  Bộ môn canh tác; Cây đậu đỗ khác
21 Đồng Thị Thắm NCV 024 38 612 131 donghongtham@yahoo.com
         
  Phòng chuyển giao công nghệ và SXKD
22 Nguyễn Ngọc Quất NCVC 024.36876271 quatvaas@gmail.com 
23 Nguyễn Thị Thuỷ NCV 024.36876271 Nguyenthuy176@gmail.com
24 Hoàng Tuyển Cường NCV 024.36876271 hoangcuongvntb@gmail.com
25 Nguyễn Thị Ánh NCV 024.36876271 Phamquynhanh1806@gmail.com

Địa chỉ liên hệ
+ Địa chỉ: Xã Vĩnh Quỳnh – Thanh Trì – Hà Nội
+ Điện thoại: 0243 8613919/ 02203 514 926
+ Fax: 0243 8618095.
+ Email: mrkhanh64@gmail.com ; mr_khanh_hd@yahoo.com