Phân công thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị sơ kết tái cơ cấu ngành Nông nghiệp (Công văn số 1809/BNN-KH, ngày 09/6/2014)

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ HOÀNG TRUNG HẢI TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP (CÔNG VĂN SỐ 1809/BNN-KH, NGÀY 09/6/2014)

Bấm vào đây để xem chi tiết