PHÊ DUYỆT DỰ ÁN THU THẬP VÀ ĐÁNH GIÁ NGUỒN GEN ĐẬU TƯƠNG Ở MIỀN BẮC

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa phê duyệt  dự án “Thu thập và đánh giá nguồn gen các dòng/giống đậu tương địa phương tại miền bắc Việt Nam” do Hiệp hội Đậu tương Hoa Kỳ tài trợ với tổng kinh phí 150.000 USD từ nguồn ODA.

Dự án được thực hiện tại Viện Di truyền Nông nghiệp trong thời gian từ 30/01/2012 đến 30/09/2013 với mục tiêu thu thập, đánh giá và bảo quản nguồn gen các dòng/giống đậu tương mới và các giống địa phương ở khu vực miền Bắc Việt Nam.

Dự kiến sau khi kết thúc dự án sẽ thu thập, đánh giá được khoảng 400 dòng/giống đậu tương địa phương ở các huyện và các tỉnh ở khu vực Tây Bắc và Bắc Trung Bộ của Việt nam. Dự án cũng sẽ thu thập các cây trồng bản địa và các giống đậu tương hoang dại được bảo quản tiềm năng trong các khu vực, mô tả quá trình sinh trưởng, phát triển và tình trạng nông học quan trọng của các giống đậu tương đã thu thập.
Các mẫu đậu tương đã được lập hồ sơ  trong Hệ thống Quỹ gen thuộc Trung tâm Tài nguyên Thực vật của Quốc gia Việt Nam sẽ được đưa vào Hệ thống nguồn gen thực vật Hoa Kỳ để tạo kênh thông tin cho các nhà khoa học nghiên cứu về đậu tương và các viện nghiên cứu thể truy cập và sử dụng.

Nguồn: Báo NNVN