QUYẾT ĐỊNH 1836B/QĐ-KHNN-TCCB, NGÀY 27/11/2013, VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN CỦA VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Bấm vào đây để xem chi tiết