Quyết định số 184/QĐ-KHNN-TCHC ngày 05/4/2021 về việc Quy định chức năng , nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của TT NC & PT lúa lai

Quyết định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa lai trực thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm cụ thể tại đây.