Quyết định số 429/QĐ-KHNN-TCHC ngày 20/6/2022 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Trọng Khanh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm từ ngày 01/7/2022

Chi tiết tại quyết định đính kèm