THÔNG TƯ 30/2014/TT-BNNPTNT NGÀY 05/9/2014 V/V BAN HÀNH DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KDTV, DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KDTV PHẢI PHÂN TÍCH NGUY CƠ DỊCH HẠI TRƯỚC KHI NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM

Bấm vào đây để xem chi tiết