THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BKHCN NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2014, QUY ĐỊNH TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Bấm vào đây để xem chi tiết