Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa lai

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa lai (Hybrid Rice Research and Development Center)

Chức năng
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa lai là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Trung tâm có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh về lúa lai trong phạm vi cả nước.

Nhiệm vụ
– Xây dựng và thực hiện chương trình, đề tài, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực lúa lai.
– Nghiên cứu về di truyền, công nghệ sinh học, sinh lý sinh hoá phục vụ cho công tác chọn tạo và và thâm canh lúa lai.
– Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa lai cho các vùng sinh thái khác nhau.
– Nghiên cứu công nghệ hạt giống, kỹ thuật canh tác cho các tổ hợp lúa lai mới.
– Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về các lĩnh vực lúa lai.
– Tham gia đào tạo, tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ và khuyến nông về lĩnh vực lúa lai.
– Duy trì giống gốc, giống tác giả và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về lúa lai.
– Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu giống và vật tư liên quan đến lúa lai theo quy định của pháp luật.
– Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo đơn vị
Giám đốc: TS. Lê Hùng Phong
Phó giám đốc: Ths. Lê Diệu My

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL

Địa chỉ liên hệ
+ Địa chỉ: Xã Vĩnh Quỳnh – Thanh Trì – Hà Nội
+ Điện thoại: 0243 6875142 
+ Fax: 0243 875035
+ Email: phonglualai@yahoo.com.vn