Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa lai

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa lai (Hybrid Rice Research and Development Center)

Chức năng
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa lai là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Trung tâm có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh về lúa lai trong phạm vi cả nước.

Nhiệm vụ
– Xây dựng và thực hiện chương trình, đề tài, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực lúa lai.
– Nghiên cứu về di truyền, công nghệ sinh học, sinh lý sinh hoá phục vụ cho công tác chọn tạo và và thâm canh lúa lai.
– Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa lai cho các vùng sinh thái khác nhau.
– Nghiên cứu công nghệ hạt giống, kỹ thuật canh tác cho các tổ hợp lúa lai mới.
– Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về các lĩnh vực lúa lai.
– Tham gia đào tạo, tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ và khuyến nông về lĩnh vực lúa lai.
– Duy trì giống gốc, giống tác giả và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về lúa lai.
– Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu giống và vật tư liên quan đến lúa lai theo quy định của pháp luật.
– Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo đơn vị
Giám đốc: TS. Lê Hùng Phong
Phó giám đốc: Ths. Nguyễn Văn Thư

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Lê Hùng Phong Giám đốc 024.22461585 phonglualai@yahoo.com.vn
2 Nguyễn Văn Thư Phó GĐ 024.36875583 vanthu2009@gmail.com
3 Lê Diệu My Phó GĐ 024.36839013 ledieumyvasi@yahoo.com
  Phòng Quản lý tổng hợp 
3 Nguyễn Thị Thu Huyền Trưởng phòng,  Phụ trách kế toán 02436875142 thuhuyen8601983@gmail.com
  Bộ môn Chọn tạo giống 
4 Lê Diệu My Trưởng BM 0945675841 ledieumyvasi@yahoo.com
5 Nguyễn Phụ Thanh NCV 02436839013 nguyenphu.thanh@yahoo.com
6 Nguyễn Thị Hoàng Oanh NCV 02436839013  
7 Nguyễn Thị Thu Lan NCV 0989124627   
8 Mai Thị Hương NCV 02436839013  
9 Nguyễn Ngọc Hưng NCV 02436839013  
10 Trần Thị Thu Ngân NCV 02436839013  
11 Nguyễn Thị Phương Hoa NCV 02436839013  
12 Nguyễn Hữu Tấn NCV 02436839013  
  Bộ môn Kỹ thuật và Sản xuất giống lúa lai và CGCN 
13 Nguyễn Văn Năm Trưởng BM 02436876194 namlualai09@yahoo.com.vn
14 Nguyễn Quang Bình NCV 02436876194 nguyenquangbinh2007@yahoo.com
15 Nguyễn Ngọc Tuấn NCV 02436876194  
16 Nguyễn Hữu Uyển NVKT 02436876194  
  Bộ môn Chọn tạo giống lúa chất lượng và đặc sản 
17 Khúc Đình Quang  NCV 024.36875398  khucdinhquang@gmail.com
18   Nguyễn Thị Bích Hợp NCV 024.36875398  bichhopluathuan@gmail.com

Địa chỉ liên hệ
+ Địa chỉ: Xã Vĩnh Quỳnh – Thanh Trì – Hà Nội
+ Điện thoại: 0243 6875142 
+ Fax: 0243 875035
+ Email: phonglualai@yahoo.com.vn