Bộ môn Cây thức ăn chăn nuôi

BỘ MÔN CÂY THỨC ĂN CHĂN NUÔI

DIVISION OF ANIMAL FEEDING CROPS

  1. Chức năng: Bộ môn  Cây thức ăn chăn nuôi là đơn vị trực thuộc Viện CLT&CTP có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn, dịch vụ, thực nghiệm, sản xuất về cây thức ăn chăn nuôi trong phạm vi cả nước.

2. Nhiệm vụ:

  –  Xây dựng chiến lược, chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của bộ môn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

  – Thực hiện nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai về cây thức ăn chăn nuôi gồm: (i) Thu thập, đánh giá, bảo tồn và sử dụng nguồn gen về cây thức ăn chăn nuôi. (ii) Di truyền, chọn tạo, nhân giống cây thức ăn chăn nuôi; duy trì, phục tráng giống gốc, giống tác giả; ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ chọn tạo giống và kỹ thuật canh tác; (iii) Hệ thống canh tác, quy trình công nghệ; (iv) Sâu bệnh hại, biện pháp phòng trừ và ứng dụng các chế phẩm sinh học trong phòng trừ sâu bệnh hại; (v) Chất lượng, chế biến sản phẩm; (vi) Cơ giới hóa trong sản xuất, chế biến;

  – Tư vấn, dịch vụ, chuyển giao công nghệ, thực hiện công tác khuyến nông thuộc lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

  – Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học chuyên ngành cây thức ăn chăn nuôi; tổ chức khai thác, quảng bá sản phẩm khoa học công nghệ theo quy định;

  –  Hợp tác, liên kết về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, chuyên gia, khảo nghiệm, thử nghiệm tiến bộ kỹ thuật mới thuộc phạm vi chức năng của bộ môn với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

  – Quản lý, sử dụng viên chức, hợp đồng lao động, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

  – Thực hiện các nhiệm vụ khác do viện trưởng Viện  CLT&CTP và cấp có thẩm quyền giao.

3. Lãnh đạo đơn vị:

Viện trưởng kiêm Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Trọng Khanh

4. Địa chỉ liên hệ:

+ Địa chỉ: Xã Liên Hồng – TP. Hải Dương – Hải Dương
+ Điện thoại: 0912180595
+ Email: mrkhanh64@gmail.com