Phòng Khoa Học – Hợp tác Quốc tế

PHÒNG KHOA HỌC – HỢP TÁC QUỐC TẾ

Phòng Khoa Học – Hợp tác Quốc tế ( International Cooperation and Science )

Chức năng
Tham mưu, giúp lãnh đạo Viện trong xây dựng chiến lược khoa học công nghệ, quản lý hoạt động khoa học, thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá, thông tin về khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.

Nhiệm vụ
– Xây dựng chiến lược, chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng năm, 5 năm và dài hạn của Viện.
– Triển khai tư vấn, tổ chức thẩm định các nhiệm vụ khoa học công nghệ theo phân cấp quản lý của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS). Phối hợp với VAAS kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
– Tổ chức các hội nghị của Hội đồng Khoa học công nghệ; hội nghị, hội thảo khoa học và sinh hoạt học thuật.
– Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế và là đầu mối quản lý chương trình, dự án hợp tác quốc tế.
– Xây dựng kế hoạch mua sắm và quản lý trang thiết bị nghiên cứu; Thực hiện công tác thông tin, xuất bản, triển lãm và thư viện.
– Tổng hợp báo cáo về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ, đào tạo và các lĩnh vực có liên quan.
– Quản lý sản xuất kinh doanh, chất lượng hạt giống và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.

Lãnh đạo đơn vị
Trưởng phòng: TS. Phan Thị Thanh

Phó phòng: ThS. Nguyễn Thành Luân

Phó phòng: ThS. Nguyễn Thị Sen

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL

Địa chỉ liên hệ
+ Xã Liên Hồng – Thành phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương
+ Điện thoại: 0220 3716384
+ Fax: 0220 3716385
+ Email: khoahoc.fcri.02@gmail.com