Quyết định số 226/QĐ-VCLT-VP ngày 26/6/2024 về việc bổ nhiệm cho ông Phạm Văn Tính giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Lúa thuần kể từ ngày 1/7/2024.

Cụ thể chi tiết tại quyết định đính kèm.