Quyết định số 69/QĐ-VCLT-VP ngày 19/3/2024 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khởi giữ chức vụ trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế kể từ ngày 1/4/2024

Cụ thể chi tiết quyết định trong file đính kèm tại đây.