Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ (Legumes Research and Development Center)

Chức năng

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đậu đỗ là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Trung tâm có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh về cây đậu đỗ (lạc, đậu tương, đậu xanh và một số cây đậu đỗ khác) trong phạm vi cả nước.

Nhiệm vụ

– Xây dựng và thực hiện chương trình, đề tài, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực cây đậu đỗ và một số cây có dầu.
– Nghiên cứu về di truyền, chọn tạo và nhân giống cây đậu đỗ.
– Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác, quy trình công nghệ phát triển cây đậu đỗ.
– Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về các lĩnh vực có liên quan đến cây đậu đỗ
– Tham gia đào tạo, tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ và khuyến nông về lĩnh vực cây đậu đỗ.
– Sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm đậu đỗ và các sản phẩm nông nghiệp khác.
– Tham gia xuất nhập khẩu giống, sản phẩm đậu đỗ và vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.
– Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Trung tâm 

Viện trưởng kiêm Giám đốc: TS. Nguyễn Trọng Khanh
Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Ngọc Quất

Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Xuân Thu

DANH BẠ ĐIỆN HOẠI VÀ EMAIL

Địa chỉ liên hệ
+ Địa chỉ: Xã Vĩnh Quỳnh – Thanh Trì – Hà Nội
+ Điện thoại: 0243 8613919/ 02203 514 926
+ Fax: 0243 8618095.
+ Email: mrkhanh64@gmail.com/pthu1968@yahoo.com.vn