THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHDT, NGÀY 23/11/2015, V/V HƯỚNG DẪN THỐNG KÊ, ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA

Bấm vào đây để xem chi tiết

Bấm vào đây để xem phụ lục thông tư