GIỐNG LÚA CH207

GIỐNG LÚA CH207

1. Nguồn gốc
Tác giả và cơ quan tác giả: Nguyễn Tấn Hinh, Nguyễn Trọng Khanh, Vũ Thị Hằng, Phạm Hữu Chiến, Nguyễn Anh Dũng, Đỗ Thế Hiếu – Viện cây lương thực và Cây thực phẩm.
Nguồn gốc: Giống lúa CH207 được chọn tạo từ tổ hợp lai Lúa nương Hà giang và Nông nghiệp 75-6. Phương pháp: Lai hữu tính, chọn lọc theo phương pháp phả hệ.
CH207 được công nhận tam thời năm 2008 theo quyết định số 220/QĐ-TT-CLT ngày 8 tháng 10 năm 2008.
2. Đặc điểm chính
– Thời gian sinh trưởng; Vụ xuân 160-165 ngày , vụ mùa 120-125 ngày.
– Chiều cao cây 97-100 cm, chiều dài bông 22-24 cm, số hạt chắc trên bông trung bình đạt 120 hạt. Khối lượng 1000 hạt 26-27 gam. Tỷ lệ gạo xát 68,5, chiều dài hạt gạo 6,5mm, hàm lượng amylose 23-24%.
– Năng suất ổn định 45,0 – 55,0 tạ/ha trong điều kiện bấp bênh về nước. Trong điều kiện chủ động nước có thể cho năng suất 57,0 -65,0 tạ/ha
– Giống lúa chịu hạn CH207 có khả năng chịu hạn khá, mức độ nhiễm sâu bệnh hại chính thấp hơn hẳn so với các giống đối chứng, chống đổ và chịu rét rất tốt.
3. Kỹ thuật canh tác
            Giống lúa CH207 là giống thích ứng rộng, chịu thâm canh, thích hợp gieo trồng ở những vùng bấp bênh nước, ở những vùng thâm canh có chủ động về nước tưới năng suất có thể đạt 65 tạ/ha.
– Thời vụ: + Vụ Đông Xuân gieo mạ từ 25/11 – 10/2, cấy khi tuổi mạ đạt 5,0 – 5,5 lá.
                  + Vụ mùa gieo từ 25/5 – 15/6, cấy khi mạ 20 – 25 ngày.
– Mật độ cấy: 60 – 65 khóm/m2, cấy 3 – 4 dảnh/ khóm
– Phân bón (cho 1 sào Bắc Bộ): Phân chuồng: 300 – 400 kg + Ure: 8 – 9 kg + Lân: 15 – 17 kg + Kali: 5 – 6 kg
– Cách bón:
                        + Bón lót toàn bộ phân chuồng + 100% Lân + 50% Kali + 30% Ure.
                        + Bón thúc lần 1: (bón sau khi cây lúa bén rễ hồi xanh) 40% Ure.
                        + Bón thúc lần 2: (bón khi cây lúa phân hóa đòng) 30% Ure + 50% Kali.
– Phòng trừ sâu bệnh: cần theo dõi và phòng kịp thời sâu đục thân và sâu cuốn lá.
4. Đối tượng và phạm vi áp dụng giống CH207
            Giống lúa CH207 có thể phát triển tốt tại các chân ruộng canh tác hoàn toàn nhờ nước trời, bấp bênh về nước, tại các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, Trung bộ và Tây nguyên. Tại ĐBSH giống CH207 có thể sử dụng tại các chân ruộng cuối nguồn nước, các chân ruộng có công thức luân canh 2 lúa/năm. Tại các tỉnh ven biển Trung bộ giống CH207 có thể cho năng suất ổn định tại các chân ruộng cát pha (khó giữ nước trong ruộng)
5. Điển hình đã áp dụng thành công giống CH207
            Giống CH207 đã phát triển tốt tại Bắc Giang, Quảng Ninh Hoà Bình, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Kong Tum.
6. Địa chỉ liên hệ giống
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần, Liên Hồng, Gia Lộc, Hải Dương.
ĐT: 0220.3514926, 0220.3716928
Email: mr_khanh_hd@yahoo.com