Ban hành kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ (công văn số: 1262/QDD-BNN-KH ngày 09/6/2014)

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19/NQ-CP NGÀY 18/3/2014 CỦA CHÍNH PHỦ (CÔNG VĂN SỐ: 1262/QDD-BNN-KH NGÀY 09/6/2014)

Bấm vào đây để xem chi tiết