Bộ môn Công nghệ sinh học, Sinh lý sinh hóa và Công nghệ sau thu hoạch

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC, SINH LÝ SINH HÓA VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

Công nghệ sinh học, Sinh lý sinh hóa và Công nghệ sau thu hoạch (Plant Biotechnology, Physiology _ Biochemistry & Postharvest technology )

Chức năng

Bộ môn có chức năng nghiên cứu, ứng dụng,  dịch vụ công nghệ sinh học, sinh lý, sinh hóa và công nghệ sau thu hoạch trong công tác chọn tạo, nhân giống, bảo quản và chế biến sản phẩm cây lư­ơng thực, cây thực phẩm.

Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu,  ứng dụng công nghệ sinh học  trong công tác chọn tạo, phát triển giống cây trồng và bảo quản, chế biến các sản phẩm  cây lư­ơng thực,  cây thực phẩm;

2. Nghiên cứu  ứng, dụng sinh lý sinh hóa cây trồng phục vụ cho chọn tạo giống, bảo quản và chế biến sản phẩm  cây lương thực, cây thực phẩm;

3. Phân tích,  kiểm định và kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm cây lương thực, cây thực phẩm;

4. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bảo quản và chế biến nông sản;

5. Tư vấn, đào tạo nguồn nhân lực và thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ sinh học, sinh lý, sinh hóa, bảo quản và chế biến nông sản;

6. Chuyển giao, dịch vụ khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, sinh lý, sinh hóa, bảo quản và chế biến nông sản.

Lãnh đạo đơn vị
Trưởng Bộ môn : TS. Phạm Thiên Thành 

Phó trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Quang Thịnh      

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL

Địa chỉ liên hệ
+ Địa chỉ: Xã Liên Hồng – thành phố Hải Dương –  tỉnh Hải Dương
+ Điện thoại: 0220 3716570
+ Fax: 0220 3716385
+ Email: thanhpttm@gmail.com