HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU QOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

Thực hiện kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 11/5/2016 của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Sáng ngày 9 tháng 9 năm 2016 Đảng ủy Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến toàn thể đảng viên, cán bộ công nhân viên của Viện cơ sở tại Hải Dương.

Tham dự hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Trí Hoàn – Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng; ông Nguyễn Văn Bằng – Ban tuyên giáo tỉnh ủy Hải Dương; Ban giám đốc, đại diện các tổ chức đoàn thể; Trưởng phó các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Viện cơ sở tại Hải Dương.

Ông Nguyễn Văn Bằng  đã phổ biến nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020.

Ông Nguyễn Văn Bằng báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ công nhân viên của Viện nâng cao nhận thức trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước; không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc để từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập của đất nước.

Toàn thể CBCNV của Viện tham dự Hội Nghị

Sau khi tham gia hội nghị toàn thể cán bộ công nhân viên của Viện phải viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung bài thu hoạch: Tập trung thể hiện nhận thức về những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp phát triển đất nước mà Đảng ta đề ra trong Nghị quyết Đại hội XII..

 Bài viết và ảnh: Nguyễn Thị Sen