Hội nghị đầu bờ giống lạc L29

Sáng ngày 26/5/2022, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả thực hiện mô hình khảo nghiệm giống lạc L29