HỘI THẢO GIỚI THIỆU VÀ CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT SẢN XUẤT HÀNG HÓA GIỐNG BÍ XANH THIÊN THANH 5, BÍ XANH SỐ 1 Ở VỤ ĐÔNG TẠI LÀO CAI

Thực hiện chương trình Hợp tác giữa Ủy Ban nhân dân tỉnh Lào Cai với Viện Cây lương thực và cây thực phẩm về lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về cây lương thực và cây thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2013-2015;

            Ngày 27-28 tháng 08 năm 2014, cán bộ kỹ thuật Bộ môn Cây thực phẩm thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, trên cơ sở chương trình Khoa học công nghệ của Sở Khoa học & Công nghệ Lào Cai, đã phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Lào Cai và Phòng kinh tế huyện Bảo Thắng tổ chức  được 4 cuộc Hội thảo với chuyên đề: Giới thiệu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất hàng hóa 02 giống xanh (Thiên Thanh 5 và Số 1) ở vụ đông tại Lào Cai.

Hội thảo chuyển giao TBKT giống bí xanh Số 1, Thiên thanh 5

Hội thảo đã thu hút được 200 đại biểu tham gia, gồm: đại diện lãnh đạo xã, cán bộ kỹ thuật khuyến nông cơ sở và các hộ nông dân của 02 xã thuộc Thành phố Lào Cai (Xã Vạn hòa, xã Cam Đường) và 02 xã thuộc huyện Bảo Thắng (xã Gai Phú, xã Phong Niên).

           Sau buổi Hội thảo, các hộ nông dân của các xã trên đã hăng hái đăng ký tham gia xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa giống bí xanh Thiên Thanh 5 tại Lào Cai , quy mô 15,0 ha trong vụ đông năm 2014.

ThS. Đoàn Xuân Cảnh, trưởng BM Cây thực phẩm giới thiệu TBKT
giống bí xanh Số 1, Thiên thanh 5 tại Hội thảo

 Bài và ảnh ThS.Đoàn Xuân Cảnh