HTX SẢN XUẤT RAU AN TOÀN MỘC CHÂU – SƠN LA

Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý và chính sách phát triển bền vững chuỗi nông sản an toàn thực phẩm