LỊCH CÔNG TÁC VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021