Quyết định số 126/QĐ-VCLT-VP ngày 22/5/2024 về việc giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Hường giữ chức vụ Phó trưởng bộ môn nông học kể từ ngày 1/6/2024 cụ thể tại quyết định đính kèm.

chi tiết quyết định tại file đính kèm