QUYẾT ĐỊNH SỐ 405/QĐ-VCLT-VP, NGÀY 21/10/2019, V/V QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ MÔN CÂY THỰC PHẨM VÀ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Bấm vào đây để xem chi tiết