QUYẾT ĐỊNH SỐ 70/2011/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Quyết định 70/2011/QĐ-TTg quy định về cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với Châu Phi giai đoạn 2012 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Xem chi tiết tại đây.