SEMINAR VỀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHỐNG CHỊU CỦA CÂY TRỒNG TRONG ĐIỀU KIỆN HẠN, MẶN, ÚNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ÚC

Ngày 17/02/2017, trong Chương trình làm việc giữa Trường Đại học Tây úc với Viện Cây lương thực -CTP, GS. Timothy Colmer, GS. Annabel Turner giới thiệu Seminar về Nghiên cứu tính chống chịu của cây trồng trong điều kiện hạn, mặn, úng và Chương trình học bổng của Trường Đại học Tây úc.Một số hình ảnh buổi Seminar:

Bài và ảnh: FCRI