Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự thi tuyển vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học và Nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết thông báo tại đây