Thông báo nghỉ quốc khánh 2-9

Ban giám đốc Viện thông báo đến cán bộ công nhân Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm thời gian nghỉ quốc khánh 2-9-2021 cụ thể trong file đính kèm tại đây.