THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 01/2015/TTLT-BNV-BTC NGÀY 14/4/2015 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ.

Bấm vào đây để xem chi tiết.