THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN NGÀY 22/4/2015: V/V HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG, PHÂN BỔ DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ KH VÀ CN CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Bấm vào đây để xem chi tiết.