THÚC ĐẨY CƠ GIỚI HÓA HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp máy nông nghiệp thực hiện Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tại Quyết định 1342/QĐ-TTg ngày 12/8/2014. Theo đó, những ngành máy nông nghiệp; chế biến nông, thủy sản; đóng tàu; môi trường và tiết kiệm năng lượng sẽ được ưu tiên xây dựng nhằm hỗ trợ thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh quốc tế và phát triển bền vững (QĐ1043/QĐ-TTg ).

Kế hoạch hành động thực hiện 3 nội dung chính: (i) Thực hiện chương trình hỗ trợ máy nông nghiệp đáp ứng đầy đủ yêu cầu chất lượng cho người nông dân; (ii) khuyến khích các nhà sản xuất máy móc nông nghiệp cung cấp các loại máy nông nghiệp phục vụ canh tác sản xuất lúa gạo dựa theo nhu cầu của nông dân; (iii) xây dựng các quy định nhằm tạo môi trường kinh doanh máy nông nghiệp lành mạnh.

Để thực hiện chương trình hỗ trợ máy nông nghiệp đáp ứng đầy đủ yêu cầu chất lượng cho người nông dân, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì xây dựng định hướng cơ bản của nhà nước nhằm thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp cho từng địa phương. Trên cơ sở định hướng cơ bản của nhà nước, khả năng nguồn vốn và đặc điểm của địa phương, chính quyền các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch hành động thấyc đẩy cơ giới hóa phục vụ nông nghiệp tại địa phương. Nhà nước sẽ xem xét, hỗ trợ một phần ngân sách cần thiết để triển khai kế hoạch của các địa phương đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT khuyến khích các nhà sản xuất máy móc nông nghiệp phục vụ sản xuất lúa gạo tại Việt Nam cung cấp máy nông nghiệp theo nhu cầu của người nông dân. Cùng với đó, Bộ Tài chính sẽ bổ sung, hoàn thiện chế độ thuế để các nhà máy lắp ráp máy móc nông nghiệp có thể thu mua được một phần các linh kiện chế tạo nội địa. Đồng thời, để xây dựng các quy định nhằm tạo môi trường kinh doanh máy nông nghiệp lành mạnh, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện nâng cao năng lực (trang thiết bị và đào tạo) các phòng thử nghiệm, trung tâm kiểm định máy nông nghiệp…

ISGMARD